REGULAMIN SEKCJI ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH FIRMY „KONPOL” sp z o.o.

 

1.                        Właścicielem sekcji zamówień internetowych dostępnej pod adresem http://www.watacukrowa.com.pl  jest firma „Konpolsp z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Żwirki i Wigury 4.

2.                        Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem Biura Obsługi Klienta ( w dalszej części zwane BOK ), odpowiada firma „Konpolsp z o.o. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta można uzyskać pocztę elektroniczną pod adresem konpol@konpol.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (0-22) 799-22-92, nr faksu (0-22) 799-55-36,

                kom. 606-101-033

3.                        Sekcja zamówień internetowych umożliwia dokonywanie zakupów poprzez Internet oraz uczestniczenie w innych przedsięwzięciach organizowanych w obrębie sekcji zamówień internetowych przez „Konpolsp z o.o. zgodnie z regulaminami szczegółowymi dostępnymi w witrynie Zamówienia.

4.                        Warunkiem składania zamówień na naszej stronie internetowej jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków.

5.                        Każde kolejne wejście do witryny Zamówienia , z zachowaniem przysługujących klientowi praw do składania zamówień wymaga podania loginu i hasła Klienta oraz adresu e-mailowego, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.

6.                        Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sekcji Zamówień Internetowych Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy „Konpolsp z o.o.

7.                        Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez „Konpolsp z o.o. w celach promocyjno – marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci maja prawo do wglądu  w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień.

 

1.                        Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

2.                        Każde zamówienie rozpatrywane jest w przeciągu 24 godzin od chwili nadesłania. W przypadku wpłaty na konto w ciągu 24 h i odnotowania powyższej kwoty na naszym koncie.

3.                        Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz wysłanie go do BOK.

4.                        Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia BOK przekazuje zamówienie do realizacji co jest równoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży.

5.                        Jeżeli procedura weryfikacji i potwierdzania nie jest możliwa z przyczyn nie zależnych od Sekcji Zamówień Internetowych, złożone zamówienie zostanie anulowane.

6.                        W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących nadesłanych zamówień „Konpolsp z o.o. zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia i odrzucenia go bez podania przyczyny. O zaistniałej sytuacji BOK niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. W szczególności do odrzucenia zamówienia doprowadzić może niezgodność danych wprowadzonych podczas rejestracji w witrynie Zamówienia ze stanem faktycznym, stwierdzona w trakcie weryfikacji Zamawiającego.

7.                        Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

 

Dostawa towarów oraz formy płatności

 

1.                        Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem kuriera / firmy spedycyjnej lub Poczty polskiej S.A.

2.                        Zamówione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Nie może być to jednak inny adres, niż ten pod którym następuje potwierdzenie złożonego zamówienia.

3.                         Konpolsp z o.o. zobowiązuje się do realizowania dostaw w terminie nie dłuższym niż 14 dni od potwierdzenia zamówienia. Opóźnienie dostawy może wynikać z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki lub innych przyczyn nie zależnych od „Konpolsp z o.o.

4.                        Jeżeli zrealizowanie zamówienia przez „Konpolsp z o.o. nie jest możliwe klient powinien zostać o tym poinformowany najpóźniej do 5 dni od daty potwierdzenia zamówienia ( zawarcia umowy ). Klient ma wówczas prawo anulowania zamówienia.

5.                        W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez „Konpolsp z o.o. Klientowi nie przysługuje roszczenie o naprawienie wynikłej szkody.

6.                        Koszty przesyłki są pokrywane przez Konpol, a jej wysokość jest uzależniona od jej charakteru, ciężaru oraz wartości zamówienia /spedycja/.

7.                        Rozliczenie dokonywanych transakcji może być realizowane w następujący sposób :                                                                                                  - gotówką przy odbiorze towaru                                                                            - przedpłata, zgodnie z wystawioną fakturą pro forma                               W przypadku gdy wybraną przez Klienta formą płatności jest gotówka, pieniądze za zakupiony produkt po uprzednim pokwitowaniu jego odbioru, należy przekazać upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej S.A. lub kierowcy firmy spedycyjnej                                                   – przelewem bankowym - przedpłata                                                                                                           Płatność przelewem na rachunek „Konpolsp z o.o. odbywa się na podstawie wystawionej przez „Konpolsp z o.o. faktury proforma. Po dokonaniu potwierdzenia i weryfikacji zamówienia Klient otrzymuje emailem lub faksem fakturę proforma o wartości równej złożonemu zamówieniu wraz z wyszczególnionymi pozycjami zamówienia. Na jej podstawie w terminie do 3 dni należy dokonać przelewu na konto rozliczeniowe „Konpolsp z o.o.. Po zaksięgowaniu na koncie „Konpolsp z o.o. dokonanej wpłaty  wysyłamy zamówiony towar do Kupującego.                                                                                                       W przypadku firm stale współpracujących z „Konpolsp z o.o. istnieje możliwość zapłaty z odroczonym terminem płatności przyznanym na podstawie podpisanej umowy. Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością firmy „Konpolsp z o.o. (sprzedawcy). W przypadku zwłoki w zapłacie kupujący zapłaci sprzedawcy odsetki umowne.

8.                         Termin dostawy zamówionych Produktów wynosi od 48 godzin do 14 dni, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy BOK a Klientem.

9.                         W szczególnych przypadkach okres realizacji potwierdzonego zamówienia może wydłużyć się do 30 dni w przypadku towarów oznaczonych: „na specjalne zamówienie”. Przy czym zamówienia te realizowane są po uprzedniej przedpłacie w wysokości 100%.

10.                     Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy spedycyjnej lub pracownik Poczty Polskiej S.A.

11.                     W przypadku większych zamówień „Konpolsp z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

12.                     Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu dostawy wymagają pisemnego zgłoszenia do BOK oraz potwierdzenia przez „Konpolsp z o.o..

 

Procedura gwarancyjna, obsługa zwrotów.

 

1.                          Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez „Konpolsp z o.o. faktura, którą Klient otrzymuje wraz z produktem.

2.                          Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jaki i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (e-mailem lub faksem), nie później jednak niż 3 dni od otrzymania przez Klienta towaru.

3.                          Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej lub pracownika Poczty Polskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej lub pracownikiem Poczty Polskiej S.A. protokołu reklamacyjnego.

 

Postanowienia końcowe.

 

1.                           Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto, z wyjątkiem cen podanych w zakładce e-sklep, w której podane ceny są cenami brutto.

2.                          Konpolsp z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

3.                          W przypadku ewentualnej zmiany cen Produktów, „Konpol” zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

4.                          Konpolsp z o.o. wystawia dokumenty sprzedaży - dowody zakupu. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy pisemnie poinformować BOK o wprowadzonych zmianach. Adnotacji takiej należy dokonać w formularzu zamówienia w wyznaczonym polu.

5.                          Klient jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia lub zlecenia. Zastosowanie innych umów jest niedopuszczalne nawet w przypadku przesłania ich przez klienta wraz z zamówieniem.

6.                          Opinie i pytania dotyczące pracy Sekcji Zamówień Internetowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej konpol@konpol.pl  lub pod numer telefonu             (022) 799-22-92, 0-606-101-033

7.                          Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w witrynie Zamówienia na stronie www.watacukrowa.com.pl .

8.                          Konpolsp z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

9.                          W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

 

© 2005 KONPOL