Informacja prawnaZasady i warunki korzystania z witryny internetowej www.watacukrowa.com.pl


Zasady użytkowania


Konpol sp. z o.o. (KONPOL) z siedzibą w Wołominie, ul.
Żwirki i Wigury 4, 05-200 Wołomin, jest właścicielem serwisu internetowego www.watacukrowa.com.pl  ("Witryna").
Dostęp użytkownika do niniejszej Witryny i korzystanie z niej podlegają zasadom określonym poniżej ("Zasady Użytkowania") i obowiązującym przepisom prawa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi zasadami ponieważ korzystanie z Witryny jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją tych zasad. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad użytkowania z Witryny w dowolnym czasie, poprzez umieszczenie na tej stronie nowych Zasad Użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do okresowego sprawdzania tych zasad ponieważ dalsze korzystanie z Witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian.


Polityka poufności


Użytkownik może korzystać z serwisu internetowego KONPOL, nie ujawniając kim jest i nie podając żadnych danych osobowych. Mogą jednakże zaistnieć okoliczności, w których KONPOL będzie potrzebować danych Użytkownika.
KONPOL jest zobowiązany do ochrony danych osobowych użytkownika. Dane osobowe użytkownika dobrowolnie podane przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym będą przechowywane i zarządzane zgodnie z przepisami prawa polskiego, a zwłaszcza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr. 133. poz. 883 ze zmianami). Informacje te są przechowywane w oddzielnej bazie danych, przy zachowaniu specjalnych zasad bezpieczeństwa.
KONPOL może wykorzystywać dane osobowe podane przez użytkownika w celach marketingowych bądź promocyjnych. Użytkownik, który nie chce aby jego dane były wykorzystywane do celów marketingowych lub promocyjnych, może o tym poinformować wysyłając e-mail (na adres konpol@watacukrowa.com.pl ).
KONPOL nie będzie sprzedawać ani przekazywać danych osobowych użytkowników osobom trzecim, nie będącym jego podmiotami zależnymi.
Witryna może zawierać łącza do innych witryn. KONPOL nie ponosi odpowiedzialności za politykę poufności prowadzoną przez te witryny.
Osoby niepełnoletnie powinny przed udostępnieniem swoich danych osobowych uzyskać pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych.


Pliki cookie


KONPOL może okresowo zapisywać informacje w komputerze użytkownika. Informacje te pozwalają świadczenia efektywniejszej obsługi klientów, usprawnienia Witryny i wszelkich powiązanych produktów i usług KONPOL oraz zwiększenia łatwości użytkowania Witryny przez wyeliminowanie potrzeby wielokrotnego wprowadzenia tych samych informacji bądź dostosowanie Witryny do preferencji lub zainteresowań poszczególnych użytkowników. Do tego celu służą pliki "cookie". Pliki te są powszechnie używane i stosuje je większość witryn. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym przez serwery stron sieci Web. Pliki cookie nie mogą zostać wykorzystane do uruchomiania programów na komputerze ani do przenoszenia na niego wirusów. Podstawowym celem plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi wygody i zaoszczędzenie jego czasu (pliki cookie upraszczają proces dostarczania stosownej zawartości i ułatwiają nawigację w witrynie). KONPOL nigdy nie posługuje się plikami cookie w celu pobrania z komputera użytkownika informacji, które pierwotnie nie zostały przesłane w tym pliku. Zgodnie z ustawieniami początkowymi większość przeglądarek akceptuje pliki cookie. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, jednak w takim przypadku może być niemożliwe pełne wykorzystanie funkcji Witryny. W celu ochrony danych osobowych użytkowników KONPOL korzysta z urządzeń i procedur zabezpieczających standardowych dla witryn tego rodzaju.


Ograniczenia w użytkowaniu materiałów


KONPOL jest właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów udostępnionych w Witrynie, chyba że wyraźnie poinformowano, iż przysługują one osobom trzecim. Wszelkie znaki towarowe, znaki towarowe dla usług, nazwy handlowe, szata graficzna i logo stanowią zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe KONPOL i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody KONPOL.
Tak długo jak długo nie zostanie to nie zabronione lub ograniczone, upoważniamy użytkownika do pobierania, kopiowania i drukowania informacji z Witryny, w tym tekstu, prezentacji, liczb, wizerunków i dźwięku do użytku osobistego, niekomercyjnego. Upoważnienia udziela się pod warunkiem, że materiały nie zostaną zmodyfikowane, informacja o prawach autorskich nie zostanie usunięta a źródło zostanie podane. Materiały te w żadnym przypadku nie mogą być używane bezprawnie, w tym, między innymi, w celu zaszkodzenia wizerunkowi KONPOL, zakwalifikowania materiałów nie będących produktami KONPOL do produktów KONPOL, a także w celu nieuczciwej konkurencji. Naśladowanie, pożyczanie, wynajem, przesyłanie lub sprzedaż zawartości Witryny są zabronione. KONPOL zastrzega sobie prawo wprowadzenia w każdym momencie zakazów lub ograniczeń w pobieraniu, kopiowaniu i drukowaniu wszystkich lub wybranych informacji z witryny.
Informacje o produktach lub usługach


Wszelkie informacje dotyczące produktów i usług, które są lub mogą być oferowane przez KONPOL lub inne spółki nie stanowią obietnicy dostępności tych produktów na rynku. Ponadto, do wyżej wspomnianych produktów i usług mogą być w dowolnej chwili i bez uprzedzenia wprowadzone zmiany.


Brak gwarancji


KONPOL dokłada wszelkich starań aby informacje zamieszczone w Witrynie były aktualne i prawdziwe. Nie gwarantuje jednak ich kompletności, dokładności i stałej aktualizacji. Informacje są zamieszczane w witrynie in statu nascendi bez jakichkolwiek wyraźnych bądź dorozumianych gwarancji. KONPOL i jego dostawcy, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączają wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym, między innymi, gwarancję handlowej wartości towaru, gwarancję nienaruszenia praw osób trzecich, oraz gwarancję przydatności do określonego celu.
Informacje pochodzące od osób trzecich są prezentowane w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone i KONPOL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość lub aktualizację. W szczególności, KONPOL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje pochodzące od osób trzecich, które zawierają treści zniesławiające, nieprzyzwoite lub naruszają prywatność albo prawa własności intelektualnej. Przed podjęciem w oparciu o te informacje decyzji, użytkownik powinien je zweryfikować.
W żadnym wypadku KONPOL, jego partnerzy, podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, specjalne, straty moralne, szkody nieprzewidziane i następcze lub inne, wynikające z dostępu do, użycia lub niemożności użycia, Witryny lub jej zawartości, lub innej witryny do której zamieszczono hiperłącze, w tym, między innymi, za szkody z tytułu utraconych zysków, przerwania działalności gospodarczej, utraty programów lub informacji, nawet jeżeli zostaną jednoznacznie poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń wobec KONPOL, jego partnerów, spółek stowarzyszonych. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności są istotnym postanowieniem Umowy a Witryna i udostępnione w niej materiały nie byłoby udostępnione użytkownikowi bez powyższego ograniczenia.


Łącza do innych Witryn


Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Korzystając z tych łączy, użytkownik wchodzi do witryny, za którą KONPOL nie ponosi odpowiedzialności i której nie kontroluje. KONPOL nie udziela żadnych gwarancji ani/lub nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich witryn. Łącza są zamieszczane jedynie dla wygody użytkownika. Użytkownik korzysta z łącz do innych stron na własną odpowiedzialność i sam powinien podjąć działania mające na celu ochronę przed wirusami i innymi elementami o charakterze niszczącym. Informacje podane w Witrynie mogą zawierać uchybienia techniczne lub błędy typograficzne. Informacje podlegają zmianom w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia lub zobowiązania. W informacjach publikowanych w Witrynie mogą znaleźć się odniesienia do produktów, usług, etc. KONPOL, o których nie informuje się lub, które nie są dostępne w kraju użytkownika. Nie można zapewnić poprawności tych informacji.


Zewnętrzne łącza do Witryny


Wszystkie zewnętrzne łącza do Witryny muszą być pisemnie zatwierdzone przez KONPOL. Powyższa reguła nie znajduje zastosowania, jeżeli: (i) łącze do witryny ma charakter tekstowy i zawiera wyłącznie oznaczenie KONPOL; (ii) łącze "kieruje" tylko do
www.watacukrowa.com.pl, a nie do dalszych stron Witryny; (iii) wygląd, umiejscowienie i charakter łącza nie wprowadzają w błąd i nie sugerują, że podmiot, na stronie którego znajduje się łącze jest powiązany lub sponsorowany przez KONPOL; (iv) łącze nie naraża szkodę dobre imię i znaki towarowe, które stanowią własność KONPOL. KONPOL, w każdym czasie, ma prawo do cofnięcia zgody na umieszczenie łącza do Witryny na innej stronie internetowejUwagi, pytania i sugestie


KONPOL nie chce otrzymywać od użytkownika poprzez Witrynę informacji poufnych lub zastrzeżonych. Informacje dostarczone przez użytkownika poprzez Witrynę będą traktowane jako nie-poufne i nie-zastrzeżone. Przesyłając informacje lub materiały użytkownik udziela KONPOL nieograniczonej i nieodwołalnej bezpłatnej ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, powielanie, prezentowanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i dystrybucję tych materiałów lub informacji i na udzielanie sublicencji na te prawa. Użytkownik ponadto zgadza się, że KONPOL może swobodnie wykorzystywać do dowolnych celów wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki przesłane mu przez użytkownika.
Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, wysyłać lub w inny sposób udostępniać informacji i materiałów, które (i) zawierają treści zniesławiające, nieprzyzwoite, szykanujące lub w jakikolwiek sposób pozostające w sprzeczności z prawem lub (ii) zawierają wirusy albo posiadają inne właściwości, które mogą powodować niszczenie danych.

Postanowienia ogólne


Jeżeli właściwy sąd uzna którekolwiek postanowienie niniejszych Zasad Użytkowania za nieważne lub niewykonalne, będzie ono uważane za usunięte z Zasad Użytkowania, zaś pozostałe Zasady Użytkowania pozostaną w mocy. Rezygnacja KONPOL z pełnego i dokładnego wykonania dowolnego postanowienia niniejszej Umowy w poszczególnych przypadkach nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień lub praw.
Niniejsze Zasady Użytkowania podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wystąpienia sporu Użytkownik akceptuje wyłączną jurysdykcję sądów polskich.
© 2005 KONPOL